Community

A SPECIAL SHABBAT

FRIDAY, SEPTEMBER 19
5:30 pm - ECC Back to School Night
6:30 pm - Selichot Shabbat Celebration